Over Dana's Playground

 

In de Algemene voorwaarde en huisregels leg ik mijn werkwijze vast, om vervelende situaties te voorkomen. Deze huisregels gelden in combinatie met de "Overeenkomst van Opdracht", tussen ouder(s)/verzorger(s) en gastouder, welke door beide partijen ondertekend is.  


Enkele begrippen

Kindplaats:

 • Het recht op gastouderopvang gedurende  49 weken per jaar, 5 dagen per week en 10,1/2  uren per werkdag. Met een minimale afname van 5 uur per dag.

Werkdag:

 • Alle dagen van de week met uitzondering van zaterdag, zondag en feestdagen.
 • Buiten openingstijden, alleen geopend in goed overleg.

Dag:

 • De tijdsduur tussen 7.30 uur en 18.00 uur.

Contractant:

 • ouder(s) en/of verzorger(s) van een op te vangen kind/kinderen.

Plaatsingsbewijs:

 • Het schriftelijke bewijs van het recht op een kindplaats zoals in huishoudelijk reglement beschreven staat.
 • Bij de gastouderopvang "Dana's playground" betaald u de afgesproken uren. Daaronder wordt verstaan de uren die beschreven staan in het huishoudelijk reglement dat u ontvangt nadat het gezamenlijk ingevuld is, voor aanvang opvang.
 • De contracturen worden aangehouden mocht je, je kind(eren) eerder halen blijft de tijd staan, kom je later wordt de extra tijd doorberekend.
 • Bij extra/invaldagen worden de uren gehanteerd van het contract. Of de schriftelijke uren die doorgegeven zijn per mail.

HuisHoudelijkReglement (HHR):

Het huishoudgelijkreglement ontvangt u tijdens het intake gesprek. Dit zal op de eerste dag getekend ingeleverd worden, anders gaat de opvang niet van start.

In het HHR worden de tijden en de dag(en) beschreven van de nodige opvang. In het HHR zijn in ieder geval opgenomen de naam van het kind, de naam/namen van zijn ouder(s)/verzorger(s), het woon/verblijfadres van het kind, de tijden, de ingangsdatum van de opvang en het overeengekomen tarief.

 

Betaling;

 • De contractant verplicht zich tot betaling aan “Dana's playground" conform het bedrag zoals vermeld staan in HHR.
 • Het verschuldigde bedrag dient maandelijks na goedkeuring van de uren, binnen 5 werkdagen overgemaakt te worden naar het bij u bekende rekeningnummer van uw bemiddelingsbureau.
 • Bij één maand achterstand zal de toegang op de eerste dag van de tweede maand geweigerd worden. De uren worden wel in rekening gebracht totdat de achterstand betaald is.
 • Na twee maanden achterstand wordt het contract verbroken en is er geen gastouderopvang meer mogelijk.
 • Indien de contractant van ontbijt/lunch/tussendoortjes/warm eten gebruik maakt voor haar/zijn kind(eren), dan zal de contractant hiervoor een extra rekening ontvangen. Deze prijzen worden door de NIBUD bepaald. Dit verschuldigde bedrag dient binnen vijf werkdagen voldaan te worden op het rekeningnummer dat onderaan de factuur vermeld staat.
 • Bij niet tijdig betalen zal erbij de eerste herinnering 10 euro administratiekosten bijkomen, bij een tweede herinnering komen er 20 euro administratiekosten bij, na een maand 50 euro in rekening gebracht worden.
 • Bij openstaande facturen en het uit handen geven aan derde, dan zijn de extra kosten voor de contractant.                       

Tariefwijziging;

 • De op het HHR vermelde bedrag kan, eenzijdig door“Dana's playground” worden gewijzigd. Een
 • wijziging wordt schriftelijk medegedeeld aan de contractant. De gewijzigde prijzen gelden vanaf 1 maand nadat de schriftelijke mededeling is gedaan. U ontvangt deze in eind november, begin december.

Niet vervulling kindplaats(en)

 • De contractant blijft het overeengekomen bedrag verschuldigd; ook in het geval de contractant de overeengekomen kindplaats(en) niet daadwerkelijk benut.

Einde van de overeenkomst

 • De overeenkomst eindigt op het moment dat de looptijd van de overeenkomst is verstreken.
 • Beide partijen zijn gerechtigd de overeenkomst op te zeggen. Beide partijen hanteren daarbij een opzegtermijn van een (1) maand en zeggen op ieder gewenst moment op. Dit geschiedt ten alle tijden schriftelijk.  Door ondertekening van het plaatsingsbewijs gaat u akkoord met de opzegtermijn van een (1) maand. Bij opzegging vervallen alle vrije/vakantiedagen die aangevraagd zijn.
 • In het geval betaling, ondanks een extra verzoek daartoe, uitblijft, is “Dana's playground” gerechtigd om per aangetekende brief, zonder opzegtermijn en/of rechterlijke tussenkomst, de overeenkomst te ontbinden met ingang van twee weken na de datum van verzending, één en ander onverminderd het recht van “Dana's playground” op betaling van de reeds genoten opvang en onverminderd het recht van “Dana's playground” op aan haar verschuldigde schadevergoeding.

Aansprakelijkheid;

 • De aansprakelijkheid van "Dana's playground" wordt beperkt tot het bedrag dat door haar aansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd.
 • "Dana's playground" is niet aansprakelijk voor meegebracht speelgoed wat kapot gaat.

Uitvoeringsreglement;

 • Op deze algemene voorwaarden is het Uitvoeringsreglement van “Dana's playground” van toepassing. In het Uitvoeringsreglement worden huisregels gesteld omtrent openingstijden, vakantiesluiting ed. Deze huisregels zijn terug te vinden het HHR.